Building a Riverside City

Naša strategija - zašto je važna?

Aktuelna Strategija razvoja grada Prijedora, koja je donesena za period od 2014. do 2024., ističe u narednoj godini, te je neophodno donijeti novu strategiju razvoja grada Prijedora.

  • Nova Integralna strategija razvoja grada Prijedora biće donesena za period od 2024. do 2030. godine.
  • Strategija nosi prefiks „integralna“ iz razloga što razvoj posmatramo na cjelovit način, što znači da će njome biti obuhvaćeni različiti sektori razvoja (ekonomski, društveni i sektor zaštite životne sredine i EE).
  • Strategija će se raditi u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS”, broj 63/21) i, u skladu sa pomenutim zakonom, Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj.

.

Grad-Prijedor-panorama-6-(12)
Dani-sporta-Prijedor-kosarka-(6)

Akteri planiranja

Nosilac izrade strateškog dokumenta su Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ i Gradska uprava Prijedor.

  • Planirano je da u izradu strategije, kroz različite oblike saradnje, bude uključeno između 300 i 350 naših sugrađana.
  • Navedeni akteri će u izradi strategije učestvovati kao članovi neke od sledećih grupa kao dijelova organizacione strukture:

Članovi Partnerske grupe su: predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, NVO-a, MZ-a, poslovnog sektora, marginalizovanih i manjinskih grupa stanovništva i drugi.

Ovo tijelo se formira po otpočinjanju procesa izrade strateškog dokumenta.

Članstvo u Partnerskoj grupi je dobrovoljno i grupa je otvorena za prijem novih članova.

Članovi Partnerske grupe će raditi u okviru tri sektorske grupe: za privredni razvoj; za društveni razvoj; za zaštitu životne sredine.

Članovi partnerske grupe će biti uključeni i u rad fokus grupa.

Ključno operativno tijelo za vođenje procesa planiranja.

Komunikaciona veza sa drugim akterima (skupština, gradonačelnik, partnerska grupa, sektorske grupe, fokus grupe, socio-konomski akteri i drugi).

Može da se sastoji od: predstavnika gradske administracije, javnog sektora, kulturnih i obrazovnih institucija, privatnog sektora, privrednih udruženja i nevladinih organizacija itd.

Sastav i struktura lokalnog razvojnog tima zavisi od potreba i prilika lokalne zajednice.

Razvojni tim bi trebalo da broji onoliko članova koliko će omogućiti operativno djelovanje tima

Fokus (radne) grupe učestvuju u procesu izrade razvojnih planova za pojedine oblasti.
One su osnovna tijela koja nose sveukupan proces izrade razvojnih planova za pojedine oblasti.
Fokus grupe čine relevantni članovi Razvojnog tima, ali i pridruženi lokalni stručnjaci za pojedine oblasti.
Priprema podataka za situacionu analizu u pojedinim oblastima;
Izrada SWOT analize za potrebne oblasti
Definisanje vizije, strateških i operativnih ciljeva
Priprema projektnih ideja, programa, projekata i mjera u okviru date oblasti
Definisanje indikatora za praćenje stepena ostvarenosti definisanih ciljeva

 

Close Search Window